Zespół wychowawczy

Podstawowe zadania:

 

1. Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole.

2. Omawianie z Dyrekcją szkoły bieżących problemów wychowawczych.
3. Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
4. Wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego.
5. Ewaluacja realizacji zadań wychowawczych.
6. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
7. Konsultacje z wychowawcami, monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach.
8. Udział w przeprowadzaniu konkursów z zakresu profilaktyki społecznej.
9. Opracowanie nowych programów szkolnych.
10. Opracowanie zasad współpracy z Sądem Rodzinnym i policją.
11. Organizowanie spotkań z uczniami i rodzicami w przypadkach trudnych wychowawczo.
12. Diagnozowanie potrzeb uczniów i ich rodzin, wskazywanie możliwości pomocy ( PPP, GKRPA, PCPR, OPS, KPP)