Zespół matematyczno - przyrodniczy

Zespół matematyczno – przyrodniczy Gimnazjum im. Jana Pawła II został powołany do pracy od początku istnienia naszej szkoły. Do Zespołu należą nauczyciele uczący matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii oraz informatycy i technicy. Przewodniczącą zespołu jest mgr Elżbieta Stein.

Głównymi zadaniami Zespołu matematyczno-przyrodniczego jest organizowanie:

  • konkursów przedmiotowych
  • diagnozy wstępnej dla uczniów klas pierwszych z matematyki i geografii
  • diagnozy końcowej dla uczniów klas trzecich z geografii
  • analizowanie wyników uczniów
  • opracowywanie programów podwyższających efektywność kształcenia
  • testów sprawdzających z poszczególnych przedmiotów
  • sprawdzanie egzaminów próbnych oraz różnego rodzaju testów.

Wszelkie działania podejmowane na posiedzeniach zespołu mają na celu podniesienie efektywności kształcenia oraz zmobilizowanie naszych uczniów do realizowania się poprzez udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i szkolnych. Wielu z nich zajmuje czołowe miejsca w/w konkursach.

Uczniowie klas pierwszych są objęci diagnozą wstępną z geografii i matematyki. W ramach diagnozy wstępnej z matematyki i geografii. Przystąpiliśmy do Projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA”, we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. W ramach projektu rokrocznie uczniowie klas pierwszych są diagnozowani podczas trzech sesji: we wrześniu, styczniu i maju. Udział w tym projekcie daje możliwość porównania wyników w nauce każdego ucznia klasy pierwszej z tysiącami kolegów i koleżanek w całej Polsce.

 

Metodę projektu wykorzystujemy również podczas lekcji matematyki w klasach drugich, podczas których uczniowie wykonują prace pt. „Bryły wokół nas”.

 

Rokrocznie monitorujemy i analizujemy wyniki naszych uczniów w egzaminie gimnazjalnym. Cieszymy się, że absolwenci naszej szkoły osiągają wysokie wyniki, dzięki czemu drzwi najlepszych szkół średnich naszego województwa stoją przed nimi otworem.