Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny (wprowadzony przez MEN od września 2010r) to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy.

Uczniowie będą realizować projekt pod opieką nauczyciela, przechodząc kolejno przez następujące etapy:

  • ustalenie listy projektów w danym roku - propozycje przedstawia szkoła, uczniowie mogą też składać swoje propozycje nauczycielom przedmiotu.
  • wybór temat projektu  – zakres tematyczny może dotyczyć realizowanych w danej klasie treści nauczania lub też wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. Może mieć charakter międzyprzedmiotowy i międzyklasowy..
  • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
  • wykonanie zaplanowanych działań, raport i wnioski z realizacji,
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu (prezentacja, publikacja, występ itp).

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest brany pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania. Odpowiedni zapis jest wprowadzony do wewnątrzszkolnych kryteriów oceniania zachowania. Stosowna adnotacja na temat udziału ucznia w projekcie oraz tematu projektu jest też zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – wtedy na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Udział w minimum 1 projekcie edukacyjnym w trzyletnim cyklu kształcenia jest OBOWIĄZKOWY dla uczniów (jest warunkiem ukończenia gimnazjum)!


Lista tegorocznych projektów - do pobrania w menu DOKUMENTY SZKOLNE.