O NAS

 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „LUBUSKIE LOWE”:

 

Jest jednym z 15 ośrodków na terenie kraju rekomendowanych przez Polską Fundację Wspomagania Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie;

Jest efektem podjętej współpracy między Gminą Sulęcin, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Sulęcinie a Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan – inicjatorów powołania LOWE;

Powstał przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie;

W ramach działalności ośrodka oferowana jest ciekawa oferta edukacyjna wykorzystująca nieformalne i pozaformalne narzędzia edukacji i rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i innych.

Będą to zatem działania jak najmniej oparte o klasyczną formę przekazywania wiedzy przy tablicy szkolnej i będą elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników LOWE. Z oferty Ośrodka będą mogły korzystać min. 200 osób dorosłych – w tym rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczający do szkół na terenie gminy Sulęcin - w szczególności dotychczas niebiorące udziału (albo uczestniczące sporadycznie w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się) spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

a) z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,

b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku),

c) związanych z rolnictwem,

d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,

e) podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,

f) w wieku 45+.