Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) powstał w partnerstwie 3 podmiotów:
Gminy Sulęcin,
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie
oraz Stowarzyszenia Młodych Lubuszan (autorów projektu).

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału naszej szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

 

Koordynatorem projektu jest Dagmara Żarkowska-Terech (Stowarzyszenie)

Animatorzy LOWE: Ewa Krynicka (SP) i Aneta Gryz (Gmina)

Przedsięwzięcie pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „Lubuskie LOWE” w gminie Sulęcin realizowane jest w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.