Biblioteka szkolna

Biblioteka to centrum informacji, upowszechniania nauki, sztuki, wiedzy o regionie, Polsce i świecie współczesnym, a przede wszystkim rozbudzanie czytelnictwa.

 1.      Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb dydaktycznych i wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i ucznia, popularyzowaniu wiedzy oraz jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2.      Biblioteka udostępnia dla uczniów korzystanie z Internetowego Centrum Multimedialnego (uczniowskie stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz baza wiedzy na nośnikach CD.

3.      Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej i kulturalno – rekreacyjnej.

4.      Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.

5.      Biblioteka udostępnia rodzicom uczniów literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.

Zbiory -5378 woluminów

Czasopisma -6 tytułów (dydaktyczne, popularno-naukowe, młodzieżowe)

 

Imprezy stałe:

 

 • Dzień patrona szkoły
 • Międzynarodowy Tydzień Bibliotek Szkolnych
 • Konkursy recytatorskie
 • Konkursy czytelnicze
 • Turnieje szachowe
 • Mobilna Biblioteka

 

Inne działania:

 

 • wypożyczenia zbiorów do domu - również na ferie i wakacje,
 • udostępnianie zbiorów księgozbioru podręcznego w czytelni,
 • udostępniania czytelni internetowej,
 • udostępnianie prasy: np.: Młody Technik, Poznaj Swój Kraj, Wiedza i Życie,
 • prowadzimy wspólne głośne czytanie ciekawych książek,
 • uczestniczymy w akcjach ogólnopolskich, np. Noc Bibliotek,
 • działania zespół uczniów wspierający pracę biblioteki, dbający o  estetykę pomieszczenia oraz promujący naszą bibliotekę w szkole i środowisku lokalnym,
 • przy bibliotece powstaje gazetka Między nami - pismo uczniów naszej szkoły,
 • tu uczniowie rozwijają swoje zainteresowania np. gra w szachy, sudoku,
 • czynnie uczestniczymy w działaniach Biblioteki Pedagogicznej,
 • współpracujemy z IPN,
 • Środy z Chopinem- słuchamy nagrań muzyki poważnej.

Pracownicy biblioteki:  Krystyna Pławuszewska